Sample menu:

Överlägset bästa betyg i Utvecklings- rådets rapport

Utveckla Nu 2007
MED TANKE PÅ att insatserna begränsades till tre dagar är det fantastiskt att man åstadkom så mycket. Nästan hälften anser att arbetsklimatet och samarbetet har förbättrats. Det är betydligt bättre än vad jag förväntade mig, säger konsulten Gabriella Nilsson Fägerlind, som har gjort utvärderingen av Olikhet som tillgång.
- Projektet olikhet som tillgång har gett påtagligt positiva effekter på flera områden. De effekter som fått högst betyg i intervjuerna är: Bättre förmåga att ge och ta emot feedback, bättre arbetsklimat, kommunikation och samarbete i gruppen samt ökad respekt för individuella olikheter.
- Mest påtagligt var de positiva effekterna på arbetsklimatet och kommunikationen samt ökade insikter i att olikhet är en tillgång.

Sammanfattning av Utvecklingsrådets rapport

Hela rapporten

Fönsterspelet

Fönsterspelet är ett engagerande och respektfullt spel för att utveckla grupper. Det har med stor framgång används sedan 1992.

Nu finns Fönsterspelet även online på Internet. Man kan nu enkelt få fram resultat, sammanställningar och uppföljningar av gruppernas utveckling, vilket varit svårt eller omöjligt i den manuella versionen. Internetversionen av Fönsterspelet kan användas i stora företag med många grupper samtidigt.

Interpersonellt relationstest

En helt ny mätmetodik för att analysera hur långt gruppen har kommit i sin utveckling!

Verktyget analyserar inte gruppmedlemmarna var för sig utan fokuserar på gruppen och på relationerna i gruppen. Analysen ger ett mått på hur väl gruppmedlemmarna känner varandra och i viss mån även ett mått på öppenheten i gruppen.

Analysinstrumentet körs via Internet. Varje deltagare får via e-mail en länk till Teamanalysen. Svaren bearbetas centralt i Open Windows-server. Testledaren administrerar grupperna och resultatet visas och analyseras på flera olika sätt som individuella fönster och som gruppfönster.

Johari 360-gradersenkät

Verktyget är en del av vår marknadsföring och är idag fritt tillgängligt på nätet. Verktyget passar för styrelser, projektgrupper, arbetsgrupper, ja, alla grupper som vill utveckla sin kommunikation och utvecklas som grupp. Det är en helt ny typ av 360-gradersenkät där alla i gruppen ger feedback till alla.

IGLOO Matrisen och Open Windows

Min bakgrund som psykolog och psykoterapeut och mina år som chef för den interna Företagshälsovården och därefter chef för Personalavdelningen i en stor statlig organisation under 90-talet blev sammantaget en fantastisk skola i organisationspsykologi. Jag fick erfarenheter och insikter om det viktigaste för att utveckla och frigöra resurserna hos personalen. IGLOO matrisen blev min bild av organisationens spelplan och psykologiska utvecklingsområden. Att öka öppenheten i kommunikationen inom matrisens olika rutor är idag mitt konsultfokus för framgång. Ökad respekt, öppenhet, kreativitet och energi är mina ledord för framgång och ökad lönsamhet.

IGLOOmatrisen4.jpg

Jag menar att all utveckling oavsett om det handlar om individen, gruppen, ledarskapet eller hela organisationen är en rörelse mot ökad öppenhet. Med öppenhet avses här öppenhet om den gemensamma verksamheten, den psykosociala arbetsmiljön och välbefinnandet i gruppen, inte öppenhet om privata angelägenheter.

Information om kurser och utbildningar samt Internetversionerna av våra verktyg hittar du på www.openwindows.se

Läs mera